BASISCONTRACT +

Machtiging

Eigen verklaring en Machtiging

 

Aanleiding

Op basis van de Europese wetgeving en de nieuwe Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en onder verwijzing naar de Nieuwsbrief Regiopoortwachters.nl d.d. 26 september 2017, legt de gecertificeerde arbodienst Regiopoortwachters.nl aan opdrachtgever de volgende verklaring respectievelijk machtiging ter ondertekening voor.

 

Doelstelling en strekking

Regiopoortwachters.nl wenst per kalenderjaar te beschikken over een juiste opgave van het gemiddelde aantal werknemers van opdrachtgever respectievelijk de totale loonsom van het kalenderjaar. Regiopoortwachters.nl betrekt deze informatie bij de jaarlijkse facturering van haar dienstverlening voor opdrachtgever.

 

Verklaring

Opdrachtgever verklaart jaarlijks aan Regio HR BV de verzamelloonstaat te zullen verstrekken.

Opdrachtgever machtigt Regio HR om Regiopoortwachters.nl, de aantallen werknemers respectievelijk de laatst bekende totale bedrijfsloonsom door te geven.

 

Optioneel

(aankruisen en invullen indien u bijvoorbeeld uw externe accountant, loonadministrateur of verzekeringsagent wil machtigen om namens u de verzamelloonstaat  aan ons te verstrekken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever kan deze machtiging op elk moment middels een schriftelijk bericht aan Regio HR intrekken. Opdrachtgever is geïnformeerd over de stopzetting van de samenwerking met Regiopoortwachters.nl indien opdrachtgever aan Regio HR de verzamelloonstaat niet meer wenst te verstrekken.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Contact

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

Tel: 0 (+31) 85 - 27 33 245

E-mail: info@rpwzw.nl

Copyright EVI Groep 2017